Drukuj
Jak nabyć jednostki funduszu?

Zakupu jednostek funduszu
można dokonać, przelewając środki
na poniższe konto:

Instrukcja wypełnienia druku przelewu:

Minimalna pierwsza wpłata to 0,00zł, każda następna to minimum 0,00zł.

KUP ON-LINE Dowiedz się więcej >
 
KURS on-line

Struktura kapitału

Informacje o funduszu
Typ funduszu:
Waluta:
Benchmark:
Początek działalności:
 

Stopień ryzyka inwestycyjnego

 
 
 
 
 
 
 
Niski Wysoki

Ocena czy inwestycja jest odpowiednia

 
Pokaż zestawienie wszystkich funduszy
 

Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Fundusze i Subfundusze zarządzane przez TFI SKOK S.A., z wyjątkiem SKOK Akcji i SKOK Etyczny 2, mogą lokować do 100% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a w przypadku SKOK Obligacji również przez międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej, pod warunkiem, że papier wartościowy lub emitent, lub poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych. SKOK Akcji cechuje się dużą zmiennością ze względu na co najmniej 80 % udział akcji w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu. SKOK Etyczny 2 cechuje się dużą zmiennością ze względu na co najmniej 60 % udział akcji w portfelu inwestycyjnym Funduszu. W dniu 28 lipca 2011 r. specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty SKOK SFIO Etyczny 1 został przekształcony w fundusz inwestycyjny otwarty SKOK FIO Etyczny 1. W dniu 3 czerwca 2013 roku fundusze: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 oraz SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 2 przekształcone zostały w subfundusze: SKOK Etyczny 1 oraz SKOK Etyczny 2 funduszu SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKOK Parasol FIO). Inwestycja w jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych jest inną formą oszczędzania niż lokaty bankowe i wiąże się z ryzykiem. Wartości jednostek uczestnictwa mogą podlegać znacznym wahaniom. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Szczegółowe opisy czynników ryzyka związanych z inwestycją w Fundusze i Subfundusze zarządzane przez TFI SKOK S.A. zawarte są w prospektach informacyjnych Funduszy, które dostępne są na stronie internetowej www.tfiskok.pl, u Dystrybutorów oraz w siedzibie Towarzystwa przy ul. Kościuszki 47 w Sopocie. Aktualne informacje finansowe o Funduszach i Subfunduszach w tym między innymi informacje o opłatach za zarządzanie znajdują się na stronie internetowej www.tfiskok.pl. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu jednostek uczestnictwa. Skala i wysokość opłat manipulacyjnych określona jest w aktualnej Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo, udostępnionej na stronie internetowej www.tfiskok.pl oraz u Dystrybutora. Wypłata kwoty uzyskanej z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa następuje po potrąceniu należnych opłat oraz kwoty podatku do pobrania których Fundusz jest zobowiązany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Drukuj
Aktualna wycena j.u.
na dzień
0,00 zł

Ustal stopę zwrotu za wybrany okres

 
strzałka
 
Pokaż
 
1M 3M 6M 12M 36M 60M MAX
 
Początek okresu Cena j.u. Koniec okresu Cena j.u. Stopa zwrotu
1999-02-25 240,78 1999-02-25 240,78 9,30%
Zobacz wszystkie wyceny
 
 
Jak nabyć jednostki funduszu?

Zakupu jednostek funduszu
można dokonać, przelewając środki
na poniższe konto:

Instrukcja wypełnienia druku przelewu:

Minimalna pierwsza wpłata to 0,00zł, każda następna to minimum 0,00zł.

KUP ON-LINE Dowiedz się więcej >
 
Aktualne dane funduszu
Atywa netto PLN na dzień :
Cena jednostki w PLN:0,00
Zmiana dzienna:0,00


Oblicz wartość odkupienia (bez podatku i innych opłat)

 
OBLICZ
 
 
 
 
 
143,52 zł Wartość jednostki w dniu nabycia:
143,57 zł Wartość jednostki w dniu odkupienia:
0,03% Stopa zwrotu:
287,14 zł Wartość wszystkich jednostek w dniu odkupienia:
 
Drukuj
 
OBLICZ
 

Końcowy wynik uwzględnia pobranie opłat manipulacyjnych i opłacenie 19% podatku od zysków kapitałowych.

 

Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Fundusze i Subfundusze zarządzane przez TFI SKOK S.A., z wyjątkiem SKOK Akcji i SKOK Etyczny 2, mogą lokować do 100% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a w przypadku SKOK Obligacji również przez międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej, pod warunkiem, że papier wartościowy lub emitent, lub poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych. SKOK Akcji cechuje się dużą zmiennością ze względu na co najmniej 80 % udział akcji w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu. SKOK Etyczny 2 cechuje się dużą zmiennością ze względu na co najmniej 60 % udział akcji w portfelu inwestycyjnym Funduszu. W dniu 28 lipca 2011 r. specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty SKOK SFIO Etyczny 1 został przekształcony w fundusz inwestycyjny otwarty SKOK FIO Etyczny 1. W dniu 3 czerwca 2013 roku fundusze: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 oraz SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 2 przekształcone zostały w subfundusze: SKOK Etyczny 1 oraz SKOK Etyczny 2 funduszu SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKOK Parasol FIO). Inwestycja w jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych jest inną formą oszczędzania niż lokaty bankowe i wiąże się z ryzykiem. Wartości jednostek uczestnictwa mogą podlegać znacznym wahaniom. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Szczegółowe opisy czynników ryzyka związanych z inwestycją w Fundusze i Subfundusze zarządzane przez TFI SKOK S.A. zawarte są w prospektach informacyjnych Funduszy, które dostępne są na stronie internetowej www.tfiskok.pl, u Dystrybutorów oraz w siedzibie Towarzystwa przy ul. Kościuszki 47 w Sopocie. Aktualne informacje finansowe o Funduszach i Subfunduszach w tym między innymi informacje o opłatach za zarządzanie znajdują się na stronie internetowej www.tfiskok.pl. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu jednostek uczestnictwa. Skala i wysokość opłat manipulacyjnych określona jest w aktualnej Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo, udostępnionej na stronie internetowej www.tfiskok.pl oraz u Dystrybutora. Wypłata kwoty uzyskanej z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa następuje po potrąceniu należnych opłat oraz kwoty podatku do pobrania których Fundusz jest zobowiązany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Drukuj
 

Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Fundusze i Subfundusze zarządzane przez TFI SKOK S.A., z wyjątkiem SKOK Akcji i SKOK Etyczny 2, mogą lokować do 100% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a w przypadku SKOK Obligacji również przez międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej, pod warunkiem, że papier wartościowy lub emitent, lub poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych. SKOK Akcji cechuje się dużą zmiennością ze względu na co najmniej 80 % udział akcji w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu. SKOK Etyczny 2 cechuje się dużą zmiennością ze względu na co najmniej 60 % udział akcji w portfelu inwestycyjnym Funduszu. W dniu 28 lipca 2011 r. specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty SKOK SFIO Etyczny 1 został przekształcony w fundusz inwestycyjny otwarty SKOK FIO Etyczny 1. W dniu 3 czerwca 2013 roku fundusze: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 oraz SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 2 przekształcone zostały w subfundusze: SKOK Etyczny 1 oraz SKOK Etyczny 2 funduszu SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKOK Parasol FIO). Inwestycja w jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych jest inną formą oszczędzania niż lokaty bankowe i wiąże się z ryzykiem. Wartości jednostek uczestnictwa mogą podlegać znacznym wahaniom. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Szczegółowe opisy czynników ryzyka związanych z inwestycją w Fundusze i Subfundusze zarządzane przez TFI SKOK S.A. zawarte są w prospektach informacyjnych Funduszy, które dostępne są na stronie internetowej www.tfiskok.pl, u Dystrybutorów oraz w siedzibie Towarzystwa przy ul. Kościuszki 47 w Sopocie. Aktualne informacje finansowe o Funduszach i Subfunduszach w tym między innymi informacje o opłatach za zarządzanie znajdują się na stronie internetowej www.tfiskok.pl. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu jednostek uczestnictwa. Skala i wysokość opłat manipulacyjnych określona jest w aktualnej Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo, udostępnionej na stronie internetowej www.tfiskok.pl oraz u Dystrybutora. Wypłata kwoty uzyskanej z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa następuje po potrąceniu należnych opłat oraz kwoty podatku do pobrania których Fundusz jest zobowiązany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Kontakt Lista funduszy
 
Stefczyk Finanse - Kasa Stefczyka Stefczyk Finanse - Kasa Stefczyka BRICKEL POLSKA FINANCE SP. Z O. O. BRICKEL POLSKA FINANCE SP. Z O. O. Partner Finanse Partner Finanse SKOK Unii Lubelskiej SKOK Unii Lubelskiej SKOK Wisła SKOK Wisła SKOK Adamskiego SKOK Adamskiego Bieszczadzka SKOK Bieszczadzka SKOK
 
Kasy Stefczyka Kasy Stefczyka
 
Czas na finanse Czas na finanse gazeta bankowa gazeta bankowa w gospodarce w gospodarce stefczyk info stefczyk info