Subfundusz SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji

Drukuj
Jak nabyć jednostki funduszu?

Zakupu jednostek funduszu można dokonać, przelewając środki na poniższe konto:

59 1050 0086 1000 0022 9328 7013

Instrukcja wypełnienia druku przelewu:

wzór przelewu
w Produkcie Podstawowym

Minimalna pierwsza wpłata to 200,00zł, każda następna to minimum 200,00zł.

KUP ON-LINE Dowiedz się więcej >
 
KURS on-line

 

Ogłoszenie o zamiarze połączenia Subfunduszu SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji ze SKOK Etyczny 2 - sprawdź ogłoszenie

Sprostowanie do ogłoszenia w sprawie zamiaru połączenia Subfunduszy z dnia 16.10.2014  - sprawdź sprostowanie

 

Przedmiotem działalności Subfunduszu SKOK Aktywnego Zmiennej Alokacji jest inwestowanie środków w akcje spółek publicznych oraz w obligacje skarbowe i inne instrumenty dłużne, w szczególności papiery dłużne o stałym oprocentowaniu, depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na każde żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, a za zgodą KNF również w bankach zagranicznych.

Cel i polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.

Subfundusz prowadzi politykę zmiennej alokacji, co oznacza, że proporcje udziału papierów dłużnych oraz akcji w jego portfelu mogą ulegać dużym zmianom. W zależności od tendencji rynkowych lokaty w akcje mogą stanowić od 0% do 100% aktywów, lokaty w papiery dłużne emitowane przez: przedsiębiorstwa od 0% do 50% aktywów, Skarb Państwa lub NBP od 0% do 100%.

Podstawowym kryterium doboru lokat jest analiza fundamentalna oraz ocena występujących trendów rynkowych. Wartość aktywów subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela.

Subfundusz nie inwestuje w papiery wartościowe emitowane przez podmioty, których działalność ma negatywne skutki społeczne lub jest szkodliwa dla środowiska naturalnego.

 

Struktura kapitału

Informacje o funduszu
Typ funduszu: Mieszany
Waluta: PLN
Benchmark: nie ma określonego
Początek działalności: 2005-07-18
  49,10%
  43,69%
  7,21%
 

Do kogo jest skierowany Fundusz

  • Subfundusz SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji przeznaczony jest dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, którzy zainteresowani są inwestycjami w długiej perspektywie czasu. Potencjalny inwestor akceptować musi średni poziom ryzyka inwestycyjnego wynikający z inwestycji w akcje oraz musi być przygotowany na okresowe wahania wartości jednostek uczestnictwa.
  • Niniejszy subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, które zamierzają wycofać swoje środki przed upływem 3 lat.

Stopień ryzyka inwestycyjnego

 
 
 
 
 
 
 
Niski Wysoki
4

Wskaźnik zysku i ryzyka bazuje na historycznej zmienności cen jednostki. Dane te mogą nie być miarodajnym wyznacznikiem przyszłych wyników subfunduszu. Ocena ryzyka w miarę upływu czasu może ulegać zmianie. Najniższa ocena nie jest równoznaczna z inwestycją pozbawioną ryzyka.
Wskaźnik kwalifikuje subfundusz do kategorii 4 co oznacza, że nabycie jego jednostek uczestnictwa wiąże się z średnim ryzykiem. Spowodowane jest to tym, że aktywa subfunduszu mogą być w 100% lokowane w akcje, czyli instrumenty o wysokim poziomie ryzyka.

Częstotliwość przeprowadzania transakcji
Posiadacze jednostek uczestnictwa mogą dokonywać transakcji nabycia oraz odkupienia jednostek każdego dnia wyceny (z zastrzeżeniem zawieszenia umorzeń w wyniku nadzwyczajnych okoliczności).

Minimalny rekomendowany okres inwestycji
Zalecenie: Niniejszy subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, które zamierzają wycofać swoje środki przed upływem 3 lat.

Dywidendy
Subfundusz nie wypłaca dywidend. Dochody z inwestycji subfunduszu są reinwestowane, zwiększając wartość jego aktywów.

Poziom referencyjny
Subfundusz nie ma określonego wzorca (benchmarku) służącego do oceny efektywności inwestycji w jego jednostki uczestnictwa.

Ocena czy inwestycja jest odpowiednia

 
Pokaż zestawienie wszystkich funduszy
 

Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Fundusze i Subfundusze zarządzane przez TFI SKOK S.A., z wyjątkiem SKOK Akcji i SKOK Etyczny 2, mogą lokować do 100% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a w przypadku SKOK Obligacji również przez międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej, pod warunkiem, że papier wartościowy lub emitent, lub poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych. SKOK Akcji cechuje się dużą zmiennością ze względu na co najmniej 80 % udział akcji w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu. SKOK Etyczny 2 cechuje się dużą zmiennością ze względu na co najmniej 60 % udział akcji w portfelu inwestycyjnym Funduszu. W dniu 28 lipca 2011 r. specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty SKOK SFIO Etyczny 1 został przekształcony w fundusz inwestycyjny otwarty SKOK FIO Etyczny 1. W dniu 3 czerwca 2013 roku fundusze: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 oraz SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 2 przekształcone zostały w subfundusze: SKOK Etyczny 1 oraz SKOK Etyczny 2 funduszu SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKOK Parasol FIO). Inwestycja w jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych jest inną formą oszczędzania niż lokaty bankowe i wiąże się z ryzykiem. Wartości jednostek uczestnictwa mogą podlegać znacznym wahaniom. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Szczegółowe opisy czynników ryzyka związanych z inwestycją w Fundusze i Subfundusze zarządzane przez TFI SKOK S.A. zawarte są w prospektach informacyjnych Funduszy, które dostępne są na stronie internetowej www.tfiskok.pl, u Dystrybutorów oraz w siedzibie Towarzystwa przy ul. Kościuszki 47 w Sopocie. Aktualne informacje finansowe o Funduszach i Subfunduszach w tym między innymi informacje o opłatach za zarządzanie znajdują się na stronie internetowej www.tfiskok.pl. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu jednostek uczestnictwa. Skala i wysokość opłat manipulacyjnych określona jest w aktualnej Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo, udostępnionej na stronie internetowej www.tfiskok.pl oraz u Dystrybutora. Wypłata kwoty uzyskanej z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa następuje po potrąceniu należnych opłat oraz kwoty podatku do pobrania których Fundusz jest zobowiązany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Drukuj
Aktualna wycena j.u.
na dzień 20-11-2014
107,34 zł

Ustal stopę zwrotu za wybrany okres

 
strzałka
 
Pokaż
 
1M 3M 6M 12M 36M 60M MAX
 
Początek okresu Cena j.u. Koniec okresu Cena j.u. Stopa zwrotu
1999-02-25 240,78 1999-02-25 240,78 9,30%
Zobacz wszystkie wyceny
 
 
Jak nabyć jednostki funduszu?

Zakupu jednostek funduszu można dokonać, przelewając środki na poniższe konto:

59 1050 0086 1000 0022 9328 7013

Instrukcja wypełnienia druku przelewu:

wzór przelewu
w Produkcie Podstawowym

Minimalna pierwsza wpłata to 200,00zł, każda następna to minimum 200,00zł.

KUP ON-LINE Dowiedz się więcej >
 
Aktualne dane funduszu
Atywa netto PLN na dzień 2014-10-31: 17 494 844.75
Cena jednostki w PLN:107,34
Zmiana dzienna:-0,80


Oblicz wartość odkupienia (bez podatku i innych opłat)

 
OBLICZ
 
 
 
 
 
143,52 zł Wartość jednostki w dniu nabycia:
143,57 zł Wartość jednostki w dniu odkupienia:
0,03% Stopa zwrotu:
287,14 zł Wartość wszystkich jednostek w dniu odkupienia:
 
Drukuj
 
OBLICZ
 

Końcowy wynik uwzględnia pobranie opłat manipulacyjnych i opłacenie 19% podatku od zysków kapitałowych.

 

Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Fundusze i Subfundusze zarządzane przez TFI SKOK S.A., z wyjątkiem SKOK Akcji i SKOK Etyczny 2, mogą lokować do 100% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a w przypadku SKOK Obligacji również przez międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej, pod warunkiem, że papier wartościowy lub emitent, lub poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych. SKOK Akcji cechuje się dużą zmiennością ze względu na co najmniej 80 % udział akcji w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu. SKOK Etyczny 2 cechuje się dużą zmiennością ze względu na co najmniej 60 % udział akcji w portfelu inwestycyjnym Funduszu. W dniu 28 lipca 2011 r. specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty SKOK SFIO Etyczny 1 został przekształcony w fundusz inwestycyjny otwarty SKOK FIO Etyczny 1. W dniu 3 czerwca 2013 roku fundusze: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 oraz SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 2 przekształcone zostały w subfundusze: SKOK Etyczny 1 oraz SKOK Etyczny 2 funduszu SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKOK Parasol FIO). Inwestycja w jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych jest inną formą oszczędzania niż lokaty bankowe i wiąże się z ryzykiem. Wartości jednostek uczestnictwa mogą podlegać znacznym wahaniom. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Szczegółowe opisy czynników ryzyka związanych z inwestycją w Fundusze i Subfundusze zarządzane przez TFI SKOK S.A. zawarte są w prospektach informacyjnych Funduszy, które dostępne są na stronie internetowej www.tfiskok.pl, u Dystrybutorów oraz w siedzibie Towarzystwa przy ul. Kościuszki 47 w Sopocie. Aktualne informacje finansowe o Funduszach i Subfunduszach w tym między innymi informacje o opłatach za zarządzanie znajdują się na stronie internetowej www.tfiskok.pl. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu jednostek uczestnictwa. Skala i wysokość opłat manipulacyjnych określona jest w aktualnej Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo, udostępnionej na stronie internetowej www.tfiskok.pl oraz u Dystrybutora. Wypłata kwoty uzyskanej z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa następuje po potrąceniu należnych opłat oraz kwoty podatku do pobrania których Fundusz jest zobowiązany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Drukuj

Pliki do pobrania

  • Kluczowe informacje dla inwestorów - Subfundusz SKOK Aktywny ZA Pobierz
  • Aktualna Karta Funduszu - Subfundusz SKOK Aktywny ZA Pobierz
  • Wzór przelewu w Produkcie Podstawowym Pobierz
  • Tabela opłat i prowizji Pobierz
  • Prospekt informacyjny Pobierz
  • Sprawozdanie Pobierz
  • Sprostowanie audytora do sprawozdań finansowych na 30.06.2012 r. Pobierz
 
Lista wszystkich dokumentów do pobrania
 

Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Fundusze i Subfundusze zarządzane przez TFI SKOK S.A., z wyjątkiem SKOK Akcji i SKOK Etyczny 2, mogą lokować do 100% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a w przypadku SKOK Obligacji również przez międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej, pod warunkiem, że papier wartościowy lub emitent, lub poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych. SKOK Akcji cechuje się dużą zmiennością ze względu na co najmniej 80 % udział akcji w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu. SKOK Etyczny 2 cechuje się dużą zmiennością ze względu na co najmniej 60 % udział akcji w portfelu inwestycyjnym Funduszu. W dniu 28 lipca 2011 r. specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty SKOK SFIO Etyczny 1 został przekształcony w fundusz inwestycyjny otwarty SKOK FIO Etyczny 1. W dniu 3 czerwca 2013 roku fundusze: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 oraz SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 2 przekształcone zostały w subfundusze: SKOK Etyczny 1 oraz SKOK Etyczny 2 funduszu SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKOK Parasol FIO). Inwestycja w jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych jest inną formą oszczędzania niż lokaty bankowe i wiąże się z ryzykiem. Wartości jednostek uczestnictwa mogą podlegać znacznym wahaniom. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Szczegółowe opisy czynników ryzyka związanych z inwestycją w Fundusze i Subfundusze zarządzane przez TFI SKOK S.A. zawarte są w prospektach informacyjnych Funduszy, które dostępne są na stronie internetowej www.tfiskok.pl, u Dystrybutorów oraz w siedzibie Towarzystwa przy ul. Kościuszki 47 w Sopocie. Aktualne informacje finansowe o Funduszach i Subfunduszach w tym między innymi informacje o opłatach za zarządzanie znajdują się na stronie internetowej www.tfiskok.pl. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu jednostek uczestnictwa. Skala i wysokość opłat manipulacyjnych określona jest w aktualnej Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo, udostępnionej na stronie internetowej www.tfiskok.pl oraz u Dystrybutora. Wypłata kwoty uzyskanej z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa następuje po potrąceniu należnych opłat oraz kwoty podatku do pobrania których Fundusz jest zobowiązany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Kontakt Lista funduszy
 
Stefczyk Finanse - Kasa Stefczyka Stefczyk Finanse - Kasa Stefczyka BRICKEL POLSKA FINANCE SP. Z O. O. BRICKEL POLSKA FINANCE SP. Z O. O.
 
Kasy Stefczyka Kasy Stefczyka
 
Czas na finanse Czas na finanse gazeta bankowa gazeta bankowa w gospodarce w gospodarce stefczyk info stefczyk info